مقدمه

چرا به مدیریت عملکرد نیاز داریم؟ زیرا می خواهیم کارمندانی داشته باشیم که به بهترین شکل مدیریت می شوند، از لحاظ کارایی و میزان رسیدن به اهداف مورد ارزیابی قرار میگیرند و میزان بهبود آنها سنجیده می شود. یک روش مدیریت عملکرد تاثیرگذار نشان دهنده ی چگونگی عملکرد است، اندازه گیری موفقیت با روش ها و ابزارهای متفاوت انجام می شود. یکی از این روش ها مدیریت عملکرد به روش SMART است که در این نوشته به آن می پردازیم.
 

روند مدیریت عملکرد چگونه است؟

روند مدیریت عملکرد به طور کلی از 6 مرحله مطابق زیر تشکیل شده است:

–    برنامه ریزی عملکردکه در ابتدای یک دوره ی مشخص، کافرما با حضور کارمندانش اهداف را مشخص می کند.
–    انتخاب روش های عملکرد که در این مرحله معیارهایی برای اندازه گیری عملکرد مشخص می شود.
–    اندازه گیری؛‌ میزان تطابق عملکرد با معیارهای مشخص شده در مرحله ی قبل را می سنجد.
–    بازخورد؛ نتایج به دست آمده در مرحله ی قبل به سمع و نظر کارکنان می رسد تا از میزان موفقیت عملکردشان آگاه شوند.
–    هدایت؛ توانایی هدایت هر شخص برای اینکه به بهترین شکل عمل کند.
–    استفاده از نتایج؛ که برای ترفیع، تشویق و آموزش کارمندان بکار می رود.
 

مدیریت عملکرد SMART چیست؟

باید بدانید که معیارهای SMART مفهومی برای مدیریت بر مبنای هدف است که آن را به پیتر دراکر نسبت می دهند. این مفهوم بعدا توسط جرج تی دران استفاده شد و مقاله ای توسط سنت لوییس در مورد اسمارت نوشته شد. 
کلمه ی SMART سرآیند چند لغت متفاوت است و این معانی می تواند برای هر سازمان  متفاوت باشد. از این منظر در کلمه ی SMART :

S می تواند به معنی:
–    Specific یعنی خاص
–    Simple یعنی ساده
–    Sensible یعنی محسوس 
–    Significant یعنی مهم باشد.

به همین ترتیب برای حرف M:
–    Measurable یعنی اندازه گیری
–    Meaningful یعنی معنی دار
–    Motivating یعنی انگیزه بخش را می توان در نظر گرفت.

برای حرف A معانی:
–    Achievable یعنی قابل دستیابی
–    Agreed مورد قبول
–    Attainable قابل دسترسی می تواند به کار رود.

حرف R می تواند نشان دهنده ی معانی:
–    Relevant یعنی مرتبط
–    Reasonable به معنی منطقی 
–    Realistic یعنی واقع گرایانه
–    Resourced به معنی منبع دار 
–    Result-Base به معنی مبتنی بر نتیجه باشد.

در نهایت حرف T می تواند نمایانگر:
–    Time-bound یعنی محدود به زمان
–    Time-based یعنی مبنی بر زمان
–    Time/Cost limited یعنی محدود شده به زمان وهزینه
–    Timely یعنی به موقع باشد. 


اما آنچه که برای مدیریت عملکرد SMART متداول تر است معانی اول قید شده در بندهای بالاست. یعنی اهداف سازمان باید:
1-     مشخص باشد چرا که در غیر اینصورت نمی توانید انگیزه ای برای رسیدن به اهدافتان پیدا نخواهید کرد. 
2-    باید قابل اندازه گیری باشند. این مورد کمک می کند تا بتوانید همواره میزان پیشرفت خود را اندازه گیری کنید.
3-    قابل دستیابی باشد. یک هدف باید توانایی های شما را گسترش بدهد و قابل دسترسی و البته واقع گرایانه باشد. 
4-    مرتبط باشد. مرتبط بودن در رابطه با سایر اهداف سنجیده می شود. هدف شما باید با نیازهایتان نیز سازگاری داشته باشد تا انگیزه ی لازم برای دنبال کردن آنها را داشته باشید.
5-    محدود به زمان باشد. اگر زمان مشخصی برای دستیابی به اهدافتان مشخص نکنید انگیزه ای برای حرکت رو به جلو پیدا نمی کنید.

متد مدیریت عملکرد SMART چه مزایایی دارد؟

متد-های-مدیریت-عملکرد-اسمارت

این مزایا را می توان به طور جداگانه از دید کارمندان، مدیران و منابع انسانی بررسی کرد. از منظر کارمندان با این متد می توانند میزان پیشرفتشان را بسنجند و موفقیت هایشان را اندازه بگیرند. این مورد اخیر باعث می شود رفتار با کارمندان بر این اساس عادلانه تر شکل بگیرد. بعلاوه نوع تقسیم وظایف بین کارمندان مشخص تر می شود.
از منظر مدیریت با روش مدیریت SMART ارتباط گسترده تری با کارمندانشان برقرار می کنند. بعلاوه برای اعطای رده های بالا به کارمندانشان اطلاعات درستی از عملکرد آنها در اختیار دارند. کنترل بر عملکرد کارکنان نیز با این روش بهتر انجام می شود. از منظر منابع انسانی نیز روش عملکرد اسمارت باعث می شود تصمیمات بهتری در مورد کارمندانی که نیاز به آموزش دارند گرفته شود. بعلاوه برنامه های درستی برای آینده ی سازمان گرفته می شود. علاوه بر این پتانسیل های نهفته در کارمندان نیز از طریق آمار و ارقام این متد مدیریت مشخص می شود.